Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement voor alle gebruikers van Funle. Funle is een platform voor het samenbrengen van vraag en aanbod van tijdelijke inhuur. Funle wordt jou aangeboden door Semantica B.V. Wij zullen hierna steeds verwijzen naar Funle, wij, onze en ons, waarmee wij verwijzen naar de verwerkings verantwoordelijken in dit Privacy Statement.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van Funle en wanneer je onze website bezoekt: www.funle.nl of funle.nl. Via onze website kun jij bijvoorbeeld contact met ons opnemen via e-mail, informatie aanvragen, een formulier invullen of met ons chatten. Wij kunnen ook persoonsgegevens van jou verwerken wanneer een leverancier jouw persoonsgegevens invoert in Funle, dit kan jouw werkgever zijn of een organisatie waarmee jij samenwerkt.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en geven hierover graag duidelijkheid aan alle betrokkenen. Wij leggen in dit Privacy Statement uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?

Semantica B.V., gevestigd aan de 3e Binnenvestgracht 23 is de primaire verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt via Funle. Jij kunt ons telefonisch bereiken op 085 - 130 74 94 en per e-mail via info@funle.nl.

Wanneer jij een professional bent van wie persoonsgegevens door een leverancier aan ons worden verstrekt, is deze leverancier hiervoor aan te merken als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. De leverancier bepaalt dan het doel en de middelen, en geldt voor jou als eerste aanspreekpunt om je rechten uit te oefenen. De leverancier kan een eigen privacy statement en eigen voorwaarden hanteren. Wij raden aan deze te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten waarvan je gebruikmaakt en in welke hoedanigheid je onze diensten gebruikt.

Bezoekers van onze website, lezers van onze mailingsLeveranciers die gebruik maken van Funle

Leveranciers zijn organisaties die professionals waarmee zij werken via Funle kunnen aanbieden bij de door Funle geselecteerde opdrachtgevers. Als jij een contactpersoon bent van een leverancier kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, woonplaats, contactgegevens over de organisatie waar je werkt, e-mailadres, (mobiel)telefoonnummer, profielnummer en gegevens over contact dat je met ons hebt gehad.

Professionals die door een leverancier of andere derde worden ingeschreven

‍Wanneer jij je niet zelf bij Funle hebt ingeschreven, maar een leverancier jouw persoonsgegevens in ons systeem heeft gezet, kunnen wij deze ook verwerken conform dit Privacy Statement. De leverancier of andere derde kan de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken: naam, woonplaats, contactgegevens over de organisatie waar je werkt, e-mailadres, (mobiel)telefoonnummer, gewenste opdracht, beschikbaarheid en tarief. Daarnaast verwerken wij een profielnummer en gegevens over contact dat jij en de leverancier met ons hebben gehad. Wij kunnen jouw leverancier bij een opdracht ook vragen om gegevens over jouw identiteitsdocument zoals het type document, land van uitgifte, nummer en geldigheidsduur. Voor de facturatie vragen wij om jouw bankgegevens en jouw btw-nummer. Voor zover dit wettelijk is toegestaan of verplicht, kunnen wij jou om jouw BSN vragen.

Zelfstandig professionals die gebruik maken van Funle

‍Voor werkgevers geldt onderstaande met het verschil dat bedrijfsgegevens betrekking hebben op het bedrijf van werkgever en persoonsgegevens betrekking hebben op de werknemers (ook wel professionals) van wie zij gegevens aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Onze kernactiviteit is het beschikbaar stellen van de opdrachten in de markt afkomstig van meerdere kanalen aan de professional via één kanaal: Funle, voor het gemak van de professional. Funle zorgt ervoor dat professionals op een eenvoudige wijze toegang krijgen tot de opdrachtgevers, zonder tussenkomst van bemiddelaars.

AdministratieDienstverleningCompliance en veiligheid
Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.

Uitvoeren van de overeenkomst

Wij sluiten overeenkomsten met professionals, leveranciers en opdrachtgever op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Het is ook denkbaar dat wij persoonsgegevens van jou vragen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, zodat wij deze tot stand kunnen brengen.

Toestemming

Wij kunnen jou in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Wij vragen jou bijvoorbeeld toestemming voordat wij bepaalde nieuwsberichten aan jou verzenden. Wanneer jij jouw toestemming hebt gegeven, kun jij jouw toestemming te allen tijde weer intrekken, waarna wij jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken.

Wettelijke verplichting

Wij zijn in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met opdrachtgevers of andere derden voor verdere verwerking.

Gerechtvaardigd belang

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de organisatie aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen.

Marketing

Wij bieden jou de mogelijkheid om jou aan te melden voor onze nieuwsbrieven en andere direct marketing berichten die afkomstig zijn van Funle. Ook kunnen wij, wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven, berichten sturen over initiatieven van partners met wie wij samenwerken. Jij kunt je ten alle tijde eenvoudig afmelden voor de berichten die wij jou sturen, door gebruik te maken van de link in de e-mails. Wij maken gebruik van gangbare tracking technieken die inzicht geven in het bereik en de effectiviteit van onze direct marketing berichten. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en onze informatie en communicatie toespitsen op de relevante doelgroepen.

Algemene informatie van professionals wordt gebruikt om onze doelgroep in kaart te brengen en daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Denk daarbij aan geografische gegevens, beroepsgroepen en tarieven. Deze gegevens worden geanonimiseerd.

Wie hebben er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Onze medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens op een need-to-know basis. Dit betekent ook dat medewerkers van de ondernemingen die aan ons gelieerd zijn toegang kunnen hebben tot jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om onze diensten aan te kunnen bieden.

Wij kunnen persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Zijn je persoonsgegevens veilig?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Worden jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van servers die in Europa staan en wij zijn gevestigd binnen de EER. Omdat wij gebruik kunnen maken van verwerkers die hun hoofdvestiging buiten de EER hebben, valt niet uit te sluiten dat wij direct of indirect persoonsgegevens delen met organisaties buiten de EER. Voor zover dit het geval is, nemen wij passende maatregelen om deze verwerking te legitimeren.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. Dit betekent dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken zolang je bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Ook kun jij bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. Jij kunt deze rechten uitoefenen door in te loggen op Funle en daar jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook kun jij contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan om welke gegevensverwerkingen het gaat.

Klachten

Als jij klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun jij ons telefonisch bereiken op 085 - 130 74 94, per e-mail via info@funle.nl. Wij helpen jou graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kun jij je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van jou vragen en die wij verder verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij kunnen daarom dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Het gewijzigde statement zal op onze website worden gepubliceerd met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Indien sprake is van substantiële of wezenlijke wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar om deze betrokkenen hierover eveneens direct te informeren.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2022.

Meld je gratis aan

Meld je aan en krijg toegang tot de grootste verzameling freelance IT-opdrachten in Nederland. Met Funle zit je geen dag zonder opdracht!